Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad Van De Buut

Goed overleg tussen alle betrokkenen van de school is belangrijk. Gezien de omvang van de school is het niet mogelijk, dat iedere ouder en elk personeelslid persoonlijk wordt benaderd om hun mening te geven of vragen te stellen. Om ervoor te zorgen dat de mening van ouders en het team toch zo goed mogelijk wordt gehoord, beschikt De Buut over een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De oudergeleding wordt door openbare verkiezingen gekozen voor een periode van drie jaar.

De medezeggenschapsraad richt zich vooral op beleidsmatige zaken. Veelal gaat het om zaken waarin advies wordt uitgebracht, zoals bij de regeling van de schoolvakanties, de begroting e.d. In sommige gevallen zoals o.a. het schoolplan; veranderingen bij een school- en lesrooster heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden van de raad staan beschreven in het 'huishoudelijk reglement' voor de medezeggenschapsraad van basisschool De Buut.

Wanneer u vragen of problemen heeft die met het schoolbeleid te maken hebben, dan kunt u de leden van de medezeggenschapsraad daarop aanspreken. Ook kunt u ons schriftelijk of met een mail benaderen.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ook doet de MR via deze buutwebsite verslag van de vergaderingen en activiteiten. Deze verslagen kunt u via de linkjes hiernaast raadplegen.